Sluiten
Helaas
Uw aanhangwagen is helaas niet gevonden op deze locatie

Voorwaarden

Huurvoorwaarden
Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Multibak bv, gedeponeerd op 34159322 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34159322 en afgedrukt op de achterzijde van de huurovereenkomst. De huurder aanvaardt deze voorwaarden door ondertekening van de huurovereenkomst. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing bij verhuur van een vervangende aanhangwagen.

Omschrijving begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘voertuig’: het voertuig of de andere zaak, die (mede) het onderwerp is van de huurovereenkomst; huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit ; verhuurder: Multibak BV die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van: gebruiker: de huurder of diegene die krachtens arbeidsovereenkomst voor de huurder werkzaamheden verricht ; beschadiging: (waaronder ook begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan (onder meer documenten zoals kentekenpapieren) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) het voertuig en de derving van huurinkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder en eigenaar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is; bovenhoofdseschade: schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden; schriftelijk: in geschrift of elektronisch; WAM: Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

GENERIEKE BEPALINGEN
Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van voertuigen, inclusief eventuele accessoires die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

Artikel 2: De overeenkomst
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.

Artikel 3: De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en de eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Verhuurder draagt er zorg voor dat de huursom en bij komende kosten op deugdelijke wijze op de huurovereenkomst vermeld staat.
2. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.

Artikel 4: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres of aan het nader overeengekomen adres terug te bezorgen. Verhuurder is verplicht het voertuig, tijdens openingstijden, in ontvangst te nemen.
2. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden en/of op een andere plaats welke door verhuurder ter beschikking wordt gesteld.
3. Afspraken over het eerder terugbrengen van het voertuig binnen de overeengekomen
huurperiode zijn vrijblijvend.
4. Indien het voertuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.
5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 11⁄2 keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het voertuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 5: Betaling

1. Bij aanvang van de huurperiode kan betaling van een waarborgsom worden verlangd.
2. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. Deze retournering zal plaatsvinden zodra duidelijk is dat van een dergelijke overschrijding sprake is. Indien er slechts sprake is van schade aan het voertuig, zal de retournering in ieder geval plaatsvinden binnen 2 maanden; indien er (ook) sprake is van schade aan derden, binnen 6 maanden.
3. Ingeval de schade van de verhuurder is veroorzaakt door derden en verhuurder de schade volledig op deze derden verhaald heeft, zal de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade worden geretourneerd. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. De verhuurder houdt de huurder op de hoogte van de ontwikkelingen.
4. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode te geschieden. Betaling van andere bedragen dient te geschieden binnen tien dagen na ontvangst van de betreffende factuur. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor niet-handelsovereenkomsten verschuldigd. Huurder is daarenboven gehouden tot betaling van de kosten die verhuurder maakt ten behoeve van incasso. De kosten van incasso buiten rechte worden op voorhand bepaald op de hierna aangegeven bedragen, tenzij deze in voorkomend geval onredelijk zouden zijn:
- € 44,-, inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente € 500,- of minder bedraagt
met een maximum van 15% van de hoofdsom;
- € 75,- inclusief BTW, indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 500,-
maar niet meer dan € 5000,-;
- € 768,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 5000,-
maar niet meer dan € 10.000,-;
- € 904,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan € 10.000,-
maar niet meer dan € 20.000,-;
- € 1158,- inclusief BTW indien de hoofdsom plus rente meer bedraagt dan €
20.000,-

Artikel 6: Verplichtingen huurder
1. De huurder erkent de aanhangwagen met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. Alvorens de aanhangwagen in gebruik wordt genomen verplicht de huurder zich telkens de vereiste voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten zoals in het uitgereikte instructieformulier staat omschreven.
2. Onverminderd het onderstaande dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het huurder verboden het voertuig met een hoger gewicht dan de bij het voertuig op de huurovereenkomst aangegeven maximale massa te beladen, te gebruiken op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
3. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.
4. Huurder is overeenkomstig wettelijke bepaling gehouden zorg te dragen dat
a: De lading of delen daarvan zodanig gezekerd moeten zijn dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen.
b: Losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van het voertuig vallen, deugdelijk afgedekt moeten zijn.
5. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de gebruikers het voertuig gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder te verhuren.
7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders en onder eventueel door verhuurder gestelde voorwaarden is overeengekomen met de verhuurder.
8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
9. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de gebruiker en toe te zien op de nakoming daarvan.
10. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, en de eventueel bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs).
11. Het is de huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder enige verandering aan/op het voertuig te brengen of te laten brengen.
12. Huurder dient zorg te dragen voor een tenminste deugdelijke W-A-verzekering van het trekkende voertuig waaraan het gehuurd voertuig gekoppeld en/of voortbewogen wordt.
13. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract.

Artikel 7: Instructies voor de huurder
1. Huurder dient de bandenspanning op niveau van 3 bar te (laten) houden.
2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW).
3. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
- hier zo spoedig mogelijk melding van te maken;
- de instructies van verhuurder op te volgen;
- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
- het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
5. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder daarnaast verplicht:
- onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien melding te doen bij de politie ter plaatse;
- niet later dan 5 dagen een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
6. Het is huurder niet toegestaan met het voertuig zaken te vervoeren met een gezamenlijke waarde van meer dan € 15.000,-, tenzij anders is overeengekomen
7. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 24 uur nadien te informeren over:
- het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
- defect raken van het voertuig;
- vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
- beslaglegging op het voertuig; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
8. Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden
9. Huurder erkent de aanhangwagen met toebehoren in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen (banden 3 bar; verlichting; breekkabel; huif; koppeling etc.).

Artikel 8: Verplichtingen verhuurder
1. De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, en voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat af.
2. De verhuurder draagt zorg voor de casco-verzekering van de te verhuren voertuigen.
3. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er bij het voertuig een Nederlandstalige instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.
4. Verhuurder vermeldt duidelijk op de folder het maximum gewicht waarmede het voertuig beladen mag worden.
5. In de Nederlandstalige instructie wordt vermeld op welke niveau de bandenspanning dient te worden gehouden.
6. Verhuurder draagt zorg voor adequate ondersteuning bij pech zowel in Nederland als in het buitenland. Ondersteuning bij pech in het buitenland geldt alleen als is afgesproken dat het voertuig ook in het buitenland gebruikt mag worden.
7. Onder adequate hulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien het voertuig wegens een tekortkoming voor reparatie moet worden aangeboden en de geschatte reparatieduur langer dan twee werkdagen is. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico van euro 100,-- per gebeurtenis indien de schade niet is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6. Voor voertuigen geldt in geval van bovenhoofdseschade een eigen risico dat maximaal € 1500,-.
2. Indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 6, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
3. Indien door een ongeval schade aan de aanhangwagen is toegebracht en voor zover er sprake is van enige belading, dient de huurder ervoor zorg te dragen dat er op korte termijn een weeg- c.q. beladingrapport door de politie wordt opgemaakt. Voor zover dit niet uiterlijk binnen 12 uur na het tijdstip van het ongeval heeft plaatsgevonden, wordt de aanhangwagen vermoed overbeladen c.q. verkeerd beladen te zijn door de huurder en zal de huurder aansprakelijk gehouden worden voor alle schade en hieruit voortvloeiende kosten.
4. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder welke ter beschikking wordt gesteld, blijft huurder overeenkomstig het eerste of tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het
voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.
5. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAMverzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
6. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van dit artikel van toepassing is.
7. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 10: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig voor zover de totale waarde van die vervoerde zaken meer bedraagt dan € 15.000,-, tenzij overeenkomstig bepaalde in artikel 9 lid 7 een hoger bedrag is overeengekomen.
3. Multibak bv kan geen garanties geven voor de waterbestendigheid van de huif en zal daardoor geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele waterschade aan de lading veroorzaakt door extreme weersomstandigheden dan wel beschadigingen aan de huif en is derhalve niet aansprakelijk voor schade.

Artikel 11: Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten
1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van administratie verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (inclusief BTW). Verhuurder dient die kosten zoveel mogelijk te beperken. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een
verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (inclusief BTW).
3. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 12: Beslag op het voertuig
1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 13: Ontbinding van de huur
1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:
- huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
- huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
- verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 14: Klachten en Bemiddelingsregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 15: Geschillenregeling
Geschillen tussen huurder en verhuurder over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door verhuurder te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door huurder als verhuurder aanhangig worden gemaakt bij: de wet bevoegde rechter dan wel, naar keuze van de verhuurder, de rechter te Amsterdam bevoegd. Indien de huurder een natuurlijk persoon – die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, zal de verhuurder indien hij kiest voor beslechting van het geschil voor de rechter te Amsterdam, daarvan schriftelijk mededeling doen aan de huurder. Indien de huurder binnen één maand na deze mededeling aan de verhuurder kenbaar maakt te kiezen voor de volgens
de wet bevoegde rechter, is uitsluitend deze laatste bevoegd.
E. Indien de persoon, die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolge deze overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen, verwijst naar een ander persoon, firma of organisatie die vervolgens in gebreke blijft te betalen, zal de ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel betalen.

Artikel 16: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
1. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder aanbiedingen doen. Huurder kan om inzake en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.

Artikel 17: Toepasselijk recht
De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toep


Uw aanhanger online reserveren.
 
Reserveer nu heel gemakkelijk uw aanhanger op www.avia-multibak.nl. In 4 eenvoudige stappen staat de aanhanger voor u gereserveerd.

- Vind een verhuurlocatie bij u in de buurt via de zoekfunctie.
- Kies de aanhanger die geschikt is voor uw klus.
- Geef de periode aan dat u de aanhanger wilt gebruiken.
- Vul enkel uw contactgegevens in en klaar.
 
U hoeft niet direct te betalen. U rekent pas een borg (€ 75,-) af op de locatie wanneer u de aanhanger ophaalt. 
Wij adviseren u tijdig uw aanhanger te reserveren. Voornamelijk in het weekend gaan mensen verhuizen of klusjes rond het huis doen. Op dat moment is er veel vraag naar een aanhanger. Voorkom stress en gedoe op het moment dat u het al zo druk heeft.

Reserveer uw aanhangwagen snel op www.avia-multibak.nl.
&nbs


Uw aanhanger online reserveren.
 
Reserveer nu heel gemakkelijk uw aanhanger op www.avia-multibak.nl. In 4 eenvoudige stappen staat de aanhanger voor u gereserveerd.

- Vind een verhuurlocatie bij u in de buurt via de zoekfunctie.
- Kies de aanhanger die geschikt is voor uw klus.
- Geef de periode aan dat u de aanhanger wilt gebruiken.
- Vul enkel uw contactgegevens in en klaar.
 
U hoeft niet direct te betalen. U rekent pas een borg (€ 75,-) af op de locatie wanneer u de aanhanger ophaalt.
Wij adviseren u tijdig uw aanhanger te reserveren. Voornamelijk in het weekend gaan mensen verhuizen of klusjes rond het huis doen. Op dat moment is er veel vraag naar een aanhanger. Voorkom stress en gedoe op het moment dat u het al zo druk heeft.

Reserveer uw aanhangwagen snel op www.avia-multibak.nl.